algemene voorwaarden

A. Algemeen deel

 

Artikel 1. Definities

 

a. Algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Stichting CineCrowd, versie januari 2019, waarvan de Bijzondere bepalingen deel uitmaken.

b. Bijzondere bepalingen CineCrowd – Donateur: voorwaarden uitsluitend van toepassing op de (rechts-)betrekkingen tussen CineCrowd en de Donateur

c. Bijzondere bepalingen CineCrowd – Projecthouder: voorwaarden uitsluitend van toepassing op de (rechts-)betrekkingen tussen CineCrowd en de Projecthouder

d. Campagne: de campagne die op de Website is geplaatst door de Projecthouder, waarvoor gedurende een vooraf vastgestelde looptijd Donaties worden geworven ter realisatie van een Project;

e. CineCrowd: de Stichting Cinecrowd, gevestigd te Amsterdam;

f. CineCrowd fee: een fee van 10% te berekenen over het totaalbedrag aan Donaties, welke CineCrowd toekomt als vergoeding voor de door haar geleverde Diensten;

g. Crowdfunding: een vorm van (publieke) financiering door een groot aantal financiers;

h. Diensten: De door CineCrowd aan te bieden diensten, bestaande uit:

 • het bieden van toegang tot de Website
 • het bieden van toegang tot het Projecthouders-account, inclusief de gebruiksmogelijkheden op het Projecthouders-account,
 • het aanbieden van een technisch platform waarop de Projecthouder het Project kan presenteren en Donateurs kan werven;,
 • het ondersteunen en adviseren van (mogelijke) Projecthouders,
 • het bieden van toegang tot het Donateurs-account, inclusief de gebruiksmogelijkheden op het Donateurs-account.
 • Het op basis van een door de Gebruikers verleende volmacht ex artikel 3:60 BW tot het beheren van Donaties ten behoeve van het Project van de Projecthouder;

Voor zover in deze algemene voorwaarden over “Diensten” wordt gesproken, worden daarmee zowel de onderdelen van de Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld;

i. Doelbedrag: het vooraf door de Projecthouder vastgestelde streefbedrag aan Donaties voor een Project. Het Doelbedrag wordt in de Campagne bekend gemaakt.

j. Donateur: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder of de rechtspersoon die op de CineCrowd website een eigen account heeft en geld doneert, heeft gedoneerd of zal doneren ten behoeve van een Project.

k. Donatie: Een financiële bijdrage aan een Project door een Donateur in de vorm van een schenking, dan wel tegen een symbolische niet-financiële tegenprestatie.

l. Donateurs-account: de toegangssleutel ten behoeve van de Donateur tot de diensten van CineCrowd, bestaande uit een combinatie van gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord, die door CineCrowd aan de Donateur wordt verstrekt;

m. Gebruikers: De gezamenlijke aanduiding voor gebruikers van de Website, zijnde de Donateur en Projecthouder;

n. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen (i) CineCrowd en Projecthouder, tussen (ii) CineCrowd en Donateur.

o. Project: het audio-visuele - c.q. filmproject van de Projecthouder zoals omschreven op de Website en voor de financiering waarvan een Campagne door de Projecthouder is opgezet.

p. Projecthouder: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder of rechtspersoon die met CineCrowd een Overeenkomst heeft gesloten in verband met het Project waarvoor Campagne wordt gevoerd.

q. Projecthouder-account: de toegangssleutel ten behoeve van de Projecthouder tot diensten van CineCrowd, bestaande uit een combinatie van gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord, die door CineCrowd aan de Projecthouder wordt verstrekt;

r. Projectpagina: de pagina op de Website waarop de Projecthouder zijn/haar Project door middel van een Campagne presenteert.

s. Projectplan: het plan van de Projecthouder waarin de Projecthouder uiteenzet op welke wijze het Project kan worden gerealiseerd;

t. Website: de website van CineCrowd http://www.CineCrowd.nl, http://www.CineCrowd.be en  http://www.Cine...

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

2.1     Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit:

A.     een algemeen gedeelte (artikel 1 tot en met artikel 8),

B.     een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen

CineCrowd en de Projecthouder (de Bijzondere bepalingen CineCrowd – Projecthouder, artikelen 1 tot en met 4),

C.     een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen CineCrowd en de Donateur (de Bijzondere bepalingen CineCrowd – Donateur, artikelen 1 en 2)

2.2     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten tussen CineCrowd en Projecthouders alsmede tussen CineCrowd en Donateurs, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. Andere (Algemene) Voorwaarden van de Projecthouder of Donateur of van andere gebruikers van de Website zijn niet van toepassing.

2.3     Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

2.4    Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 3. Overeenkomst 

 

3.1     Aanbiedingen en offertes van CineCrowd zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door CineCrowd worden herroepen vóór, en onverwijld na het tot stand komen van de Overeenkomst.

3.2     De Projecthouder en de Donateur zijn gehouden op verzoek van CineCrowd de volgende informatie te verstrekken:

-     indien de Projecthouder en/of Donateur een rechtspersoon is:

a.     kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), en

b.     kopie identiteitsbewijs van een of meerdere tekeningbevoegden, afhankelijk van de vermelding op het uittreksel (bij ‘zelfstandig tekeningbevoegd’: 1 identiteitsbewijs, bij ‘gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)’: 2 identiteitsbewijzen).

-    indien de Projecthouder en/of Donateur een natuurlijke persoon is:

c.     kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of verblijfsvergunning, géén rijbewijs) + kopie bankafschrift met woonadres.

d.    indien de Projecthouder en/of Donateur een natuurlijk persoon jonger is dan 18 jaar: een schriftelijke toestemming van ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de Projecthouder en/of Donateur tot het aangaan van een Overeenkomst;

3.3     CineCrowd behoudt zich het recht voor een beoordelingsverklaring van een in Nederland geregistreerde registeraccountant of AA-accountant te eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Projecthouder, indien CineCrowd dit noodzakelijk acht ter onderbouwing van de verantwoording van CineCrowd aan de Donateur(s) die een project steunen of willen steunen.

 

Artikel 4. Donaties en betalingen

 

4.1     Zowel natuurlijke personen, mits 18 jaar of ouder, als rechtspersonen kunnen via een eigen account bij CineCrowd geld doneren ten behoeve van een Project.

4.2    De Donatie betreft een schenking in de zin van de artikelen 175 tot en met 188, Boek 7 BW.

4.3    Conform artikel 7:175 lid 2 BW geldt een door een Donateur aan de Projecthouder gedane Donatie als door de Projecthouder aanvaardt, wanneer de Projecthouder na van de Donatie te hebben kennisgenomen, deze Donatie niet onverwijld heeft afgewezen.

4.4    Betaling vanwege de Donatie aan een Project wordt overgemaakt naar de bankrekening van CineCrowd. De Gebruikers verlenen een onherroepelijke volmacht aan CineCrowd ex artikel 3:60 BW om de Donaties namens de Donateur ten behoeve van een Project in ontvangst te nemen op haar rekening en deze gedurende de looptijd van de Campagne te beheren en onder de voorwaarden van de met Projecthouder gesloten Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden hetzij (a) aan de Projecthouder uit te betalen, (b) terug te storten aan de Donateur of (c) ten goede te laten komen aan een ander Project op de Website.

4.5     CineCrowd keert Donaties uit aan een Projecthouder wanneer het Doelbedrag is gerealiseerd, de looptijd van de Campagne is verstreken en de Overeenkomst tussen CineCrowd en Projecthouder is ondertekend.

4.6    De gestorte Donaties kunnen door de Donateur niet worden teruggevorderd of herroepen, tenzij het streefbedrag van het Project niet volledig behaald wordt.

4.7     Als het Doelbedrag aan het eind van de Campagne voor minimaal 80% is gerealiseerd dan dient de Projecthouder de Donateurs en CineCrowd schriftelijk te informeren (waaronder e-mail wordt verstaan) of en zo ja, op welke wijze het Project binnen het kader van de ontvangen Donaties alsnog kan worden gerealiseerd. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het schriftelijk voorstel van de Projecthouder kan de Donateur aan CineCrowd aangeven of de Donateur:

(a)     de Donatie aan het Project op basis van dit voorstel wenst te handhaven;

(b)    de Donatie wenst terug te ontvangen:

In geval van keuze (b) draagt CineCrowd er zorg voor dat de wens van de Donateur binnen 7 dagen wordt uitgevoerd.

4.8     Als het Doelbedrag na afronding van de procedure als omschreven in artikel 4.7 ten minste 80% gerealiseerd is en blijft, dan geldt het daadwerkelijk gerealiseerde bedrag als Doelbedrag van het Project en gaat CineCrowd over tot uitkering van de Donaties aan de Projecthouder.

4.9     Als het Doelbedrag aan het einde van de Campagne voor minder dan 80% gerealiseerd is, eindigt de door de Projecthouder aan CineCrowd verleende volmacht zoals omschreven in artikel 4.4 en rust op CineCrowd geen verplichting meer om de Donatie aan de Projecthouder uit te betalen. In zodanig geval zal CineCrowd de Donatie binnen 7 dagen terugstorten aan de Donateur, minus administratiekosten van € 0,70 als vergoeding voor de Diensten van CineCrowd.

 

Artikel 5. Dienstverlening en aansprakelijkheid CineCrowd

 

5.1     De Diensten van CineCrowd omvatten uitsluitend de Diensten zoals omschreven in artikel 1 sub (h). CineCrowd biedt uitsluitend een communicatieplatform waarbinnen Projecthouders en Donateurs met elkaar in contact worden gebracht. CineCrowd reguleert de communicatie tussen Projecthouder(s) en Donateur(s) echter niet inhoudelijk. CineCrowd heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de (verschillende onderdelen van de) tussen Projecthouder en Donateur over en weer uit hoofde van de overeenkomst bestaande rechten en verplichtingen.

5.2     Projecthouder, Donateur of andere gebruikers van de website zullen CineCrowd vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen en tussen voornoemde partijen en CineCrowd uit hoofde van enige Overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.

5.3     In geen geval is CineCrowd aansprakelijk voor de manier waarop Projecthouders, Donateurs of anderen gebruik maken van de door CineCrowd geleverde Diensten. Met name zullen Projecthouders, Donateurs of anderen CineCrowd vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van de bestanden, gegevens en/of materialen die CineCrowd op haar Website beschikbaar stelt.

5.4     CineCrowd is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar Website, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van CineCrowd.

5.5     Indien CineCrowd als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe en aantoonbare zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming en tot het maximumbedrag als gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering van CineCrowd. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van CineCrowd geen dekking biedt voor de betreffende schade is de aansprakelijkheid van CineCrowd beperkt tot een bedrag van € 2.500.000. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

5.6     CineCrowd is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens CineCrowd ontstaat.

5.7     CineCrowd garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

5.8     In aanvulling op de andere (rechts-)middelen die CineCrowd ten dienste staan, is CineCrowd gerechtigd om de activiteiten, verricht door de Projecthouder of de Donateur, in verband met CineCrowd te beperken, een Projecthouder-account of Donateurs-account tijdelijk of blijvend stop te zetten en /of te verwijderen en/of verwijderd te houden, de bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, de gebruikers van de website op de hoogte stellen van de activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan en te weigeren om diensten aan de Projecthouder of aan de Donateur of aan andere gebruikers van de website te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de Projecthouder/Donateur/andere gebruiker(s) van de website:

-     handelt(handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of in strijd met deze Bijzondere bepalingen;

-     CineCrowd niet in staat is om enige gegevens die

Projecthouder/Donateur/andere gebruiker(s) van de Website aan CineCrowd verstrekt, te verifiëren of te identificeren;

CineCrowd van mening is dat de handelingen van de Projecthouder/Donateur/andere gebruiker(s) van de Website schade aan andere gebruikers van de Website of aan CineCrowd kan toebrengen. CineCrowd zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

 

Artikel 6. Links en privacybeleid

 

6.1     Het is mogelijk dat de Website verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevat naar websites van derden. CineCrowd heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. CineCrowd is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.

6.2     CineCrowd verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon en CineCrowd gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Verklaring, zoals gepubliceerd op de Website.

 

Artikel 7. Content en intellectuele eigendomsrechten

 

7.1    Onder toepasselijkheid van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, behouden de Gebruikers in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan de Gebruikers toebehoren met betrekking tot de bestanden die door de Gebruikers via de Website ter beschikking worden gesteld.

7.2    De Gebruikers erkennen en stemmen ermee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of (audio-visuele) materialen aan CineCrowd (waarmee in deze bepalingen onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), de Gebruikers automatisch aan CineCrowd:

a. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verlenen om (i) de bestanden, gegevens en/of (audio-visuele) materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de Diensten en (ii) de bestanden, de gegevens en/of (audio-visuele) materialen te gebruiken en te verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken te verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van CineCrowd;

b. het recht om enige door de Gebruikers ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of (audio-visuele) materialen te verwijderen van de servers van CineCrowd en van de Dienst van CineCrowd, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat CineCrowd op welke wijze dan ook aansprakelijk zal zijn jegens de Gebruikers.

7.3    De Gebruikers staan er jegens CineCrowd voor in dat

a.    de geuploade informatie en gegevens, bestanden correct en juist zijn en niet misleidend;

b.    door de in artikel 7.2 omschreven rechtenverlening geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy,

c.    dat de in artikel 7.2 bedoelde bestanden, gegevens en/of (audio-visuele) materialen niet strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;

d.    dat de in artikel 7.2 bedoelde bestanden, gegevens en/of (audio-visuele) materialen geen virussen bevatten, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kan beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen.

7.4    Hierna volgt een (niet-uitputtende) opsomming van content die de Gebruikers in ieder geval niet ter beschikking mogen stellen op de Website (waarbij een en ander ter uitsluitende beoordeling is van CineCrowd):

 • content die discriminerend is wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
 • content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen;
 • content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische website;
 • content waarbij persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld;
 • content waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
 • content waarbij kettingbrieven, junk-mail of spamming betrokken is;
 • content waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale activiteiten;
 • content waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming CineCrowd, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of pyramidespelen;
 • content waarbij een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.

7.5    De Gebruikers vrijwaren CineCrowd tegen aanspraken van derden jegens CineCrowd gedaan in verband met het in artikel 7.3 en 7.4 bepaalde. Bij niet nakoming van het bepaalde in artikel 7.3 en 7.4 is de partij die het bestand, de gegevens of het (audio-visuele) materiaal in strijd met genoemde artikelen op de Website heeft geupload aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade voor CineCrowd.

 

Artikel 8. Beëindiging overeenkomst / terugvordering uitbetaalde Donatie

 

8.1    Indien en voor zover sprake is van een of meer van de onderstaande omstandigheden kan CineCrowd de met de Projecthouder gesloten overeenkomst door middel van een aangetekende brief aan de Projecthouder, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen en reeds aan de Projecthouder uitbetaalde Donaties terugvorderen bij Projecthouder:

 • De productie van het Project/de film is om andere redenen dan vanwege overmacht aan de zijde van de Projecthouder al dan niet tijdelijk stil komen te liggen en het is redelijkerwijze niet te voorzien dat de productie op korte termijn weer zal worden hervat;
 • Door CineCrowd kan worden aangetoond dat de Projecthouder onjuiste of onvolledige gegevens aan CineCrowd heeft verstrekt ter verkrijging van de Donaties;
 • Door CineCrowd kan worden aangetoond dat de Projecthouder de Donaties voor andere doeleinden heeft aangewend dan ten behoeve van de financiering van de directe productiekosten van het Project;
 • De Projecthouder komt ook na ingebrekestelling de verplichtingen voortvloeiende uit de tussen Projecthouder en CineCrowd gesloten overeenkomst niet.

8.2    Indien de Projecthouder, na het intreden van één of meerdere van de in artikel 8.1 genoemde omstandigheden, niet binnen een door CineCrowd gestelde redelijke termijn aangeeft op welke wijze het Project zal worden voortgezet c.q de Projecthouder de geconstateerde gebreken niet binnen een door CineCrowd gestelde redelijke termijn alsnog hersteld, is CineCrowd gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen en niet over te gaan tot uitbetaling van de Donaties aan de Projecthouder, dan wel reeds aan Projecthouder uitbetaalde Donaties terug te vorderen van     Projecthouder.

8.3    In aanvulling op het bepaalde in dit artikel is CineCrowd in ieder geval gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en niet over te gaan tot uitbetaling van de Donaties, dan wel reeds aan Projecthouder uitbetaalde Donaties terug te vorderen van Projecthouder indien één van de volgende gevallen zich voordoet:

 • aan de Projecthouder is surseance van betaling verleend;
 • de Projecthouder in staat van faillissement komt te verkeren;
 • de Projecthouder (als persoon) komt te overlijden;
 • de Projecthouder als rechtspersoon in liquidatie treedt;
 • de Projecthouder als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld;
 • de Projecthouder zonder geldige grond weigert of, (behoudens overmacht) niet in staat is het Project voort te zetten of te voltooien

8.4    Indien en voor zover CineCrowd gebruik wenst te maken van een of meer van de in dit artikel omschreven rechten zal zij dit de Projecthouder per aangetekende brief mededelen.  


 

Artikel 9. Overige bepalingen; toepasselijk recht

 

9.1     Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit een Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


 

B. Bijzondere bepalingen CineCrowd – Projecthouder

 

Artikel 1. Account

 

1.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst(en) van CineCrowd, dient de Projecthouder een eigen account aan te maken op de wijze zoals beschreven op de Website.

1.2 De inschrijfkosten voor een op de Website geplaats Project bedragen voor de Projecthouder eenmalig en niet terugvorderbaar € 75,- excl. BTW.

1.3 Projecthouder en CineCrowd zullen een separate Overeenkomst aangaan met betrekking tot de Crowdfunding voor het Project.

1.4 De Projecthouder staat er jegens CineCrowd voor in dat de informatie die de Projecthouder aan CineCrowd verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens van de Projecthouder zoals de naam en het e-mailadres.

1.5 De Projecthouder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van het wachtwoord van het Projecthouders-account en zal derden geen toegang verlenen tot het Projecthouders-account.

1.6 De Projecthouder is zelf aansprakelijk voor alle schade die is ontstaat doordat derden ongeoorloofd c.q. zonder toestemming of wetenschap van de Projecthouder gebruik maken van het Projecthouders-account.  

 

C. Bijzondere bepalingen CineCrowd – Donateur

 

Artikel 1. Account

1.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst(en) van CineCrowd, dient de Donateur een eigen account aan te maken op de wijze zoals beschreven op de Website.

1.2 De Donateur mag op elk gewenst moment zijn/haar account beëindigen. Beëindiging van een account leidt niet tot een recht op teruggave van (een) Donatie(s).

1.3 De Donateur staat er jegens CineCrowd voor in dat de informatie die de Donateur aan CineCrowd verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens van de Donateur zoals de naam en het e-mailadres.

1.4 De Donateur is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van het wachtwoord van het Donateurs-account en zal derden geen toegang verlenen tot het Donateurs-account.  

1.5 De Donateur is zelf aansprakelijk voor alle schade die is ontstaat doordat derden ongeoorloofd c.q. zonder toestemming of wetenschap van de Donateur gebruik maken van het Donateurs-account.  

1.6 De Donateur verleent een onherroepelijke volmacht aan CineCrowd ex artikel 3:60 BW om de Donatie(s) namens de Donateur ten behoeve van een Project in ontvangst te nemen op de ConeCrowd rekening en deze gedurende de looptijd van de Campagne te beheren en onder de voorwaarden van de met Projecthouder gesloten Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden hetzij (a) aan de Projecthouder uit te betalen, (b) terug te storten aan de Donateur of (c) ten goede te laten komen aan een ander Project op de Website.

1.7 De Donateur verklaart zich bekend en akkoord dat de CineCrowd fee (zijnde 10% van alle Donaties aan een Project) ten goede zal komen aan CineCrowd.


 

* * * *