algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden CineCrowd

 

ALGEMEEN

 

Artikel 1. Definities

 

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Algemene Voorwaarden Stichting CineCrowd, versie november 2010, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel uitmaken.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN:

 

BIJZONDERE BEPALINGEN CineCrowd – donateur, Bijzondere bepalingen CineCrowd – projecthouder,

 

BIJZONDERLIJKE BEPALINGEN projecthouder – donateur (afzonderlijk dan wel allemaal tezamen). 

 

BIJZONDERE BEPALINGEN CineCrowd – donateur: Bijzondere bepalingen CineCrowd – donateur

 

BIJZONDERE BEPALINGEN CineCrowd – projecthouder: Bijzondere bepalingen CineCrowd – projecthouder

 

BIJZONDERE BEPALINGEN projecthouder– donateur: Bijzondere bepalingen projecthouder – donateur

 

CineCrowd: de Stichting CineCrowd, kantoorhoudende te Amsterdam en statutair gevestigd te Amsterdam.

 

Projecthouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CineCrowd een PLAATSINGSOVEREENKOMST heeft gesloten.

 

Donateur: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij CineCrowd een eigen account heeft en geld doneert, heeft gedoneerd of zal doneren ten behoeve van een PROJECT.

 

PROJECT: het project dat op de CineCrowd SITE staat en waarvoor tussen CineCrowd en de projecthouder een PLAATSINGSOVEREENKOMST is getekend.

 

(CineCrowd) SITE: de website http://www.CineCrowd.nl, http://www.CineCrowd.be en  http://www.Cine...

 

PLAATSINGSOVEREENKOMST: de overeenkomst tussen CineCrowd en de projecthouder uit hoofde waarvan de projecthouder een project op de CineCrowd SITE aanbiedt.

 

PROJECTPAGINA: de pagina op de CineCrowd SITE waarop de projecthouder zijn/haar project presenteert.

 

OVEREENKOMST: iedere overeenkomst tussen CineCrowd en projecthouder, tussen CineCrowd en donateur en tussen projecthouder en donateur.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte (artikel 2 tot en met artikel 7), uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen CineCrowd en de projecthouder (de Bijzondere bepalingen CineCrowd – projecthouder, artikelen 1 tot en met 4), uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen CineCrowd en de donateur (de Bijzondere bepalingen CineCrowd – donateur, artikelen 1 en 2) en uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen de projecthouder en de donateur (de Bijzondere bepalingen projecthouder – donateur, artikel 1)

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten tussen CineCrowd en projecthouders alsmede tussen CineCrowd en donateurs en tussen projecthouders en donateurs, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. Andere (Algemene) Voorwaarden van de projecthouder of donateur of van andere gebruikers van de SITE zijn niet van toepassing.

2.3 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 3. Overeenkomst 

3.1 Aanbiedingen en offertes van CineCrowd zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door CineCrowd worden herroepen vóór, en onverwijld na het tot stand komen van de overeenkomst.

3.2 De projecthouder en de donateur zijn gehouden op verzoek van CineCrowd de volgende informatie te verstrekken:

- projecthouder, indien een rechtspersoon:

a. kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), en

b. kopie identiteitsbewijs van een of meerdere tekeningbevoegden, afhankelijk van de vermelding op het uittreksel (bij ‘zelfstandig tekeningbevoegd’: 1 identiteitsbewijs, bij ‘gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)’: 2 identiteitsbewijzen).

- projecthouder, indien een natuurlijke persoon:

a. kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of verblijfsvergunning, géén rijbewijs) + kopie bankafschrift met woonadres.

3.3 CineCrowd behoudt zich het recht voor een beoordelingsverklaring van een in Nederland geregistreerde registeraccountant of AA-accountant te eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de projecthouder, indien CineCrowd dit noodzakelijk acht ter onderbouwing van de verantwoording van CineCrowd aan de donateur(s) die een project steunen of willen steunen.

 

DONATIES EN BETALINGEN

Artikel 4. Doneren

4.1 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen via een eigen account bij CineCrowd geld doneren ten behoeve van een PROJECT.

4.2 CineCrowd betaalt de donaties pas uit aan de projecthouders wanneer het project gerealiseerd gaat worden.

4.3 Op de rechtsverhouding(en) tussen projecthouder en donateur zijn de artikelen 175 tot en met 188, Boek 7 BW (Burgerlijk Wetboek) betreffende ‘schenking’ van overeenkomstige toepassing.

4.4 Conform artikel 7:175 lid 2 BW geldt een door een donateur aan de projecthouder gedane donatie als door de projecthouder aangenomen, wanneer de projecthouder na van de donatie te hebben kennis genomen, deze donatie niet onverwijld heeft afgewezen.

4.5 De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd, tenzij het streefbedrag van het project niet volledig behaald wordt. Dit overeenkomstig artikel 46a t/m f van het Burgerlijk Wetboek 7, afdeling 9A: Overeenkomsten op afstand.

4.6 Als het doelbedrag aan het eind van de looptijd is gerealiseerd voor minimaal 80% tot 99%, dan ontvangen de donateurs een aangepast projectplan van de Projecthouder. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het aangepast projectplan kan de Donateur kiezen of hij de Donatie laat staan. Als de Donateur besluit de Donatie uit het Project teh alen, dan kan hij de Donatie laten terugstorten of deze aan een ander project doneren.

4.7 Als het doelbedrag 5 werkdagen na het sturen van het aangepast projectplan voor tenminste 80% gerealiseerd blijft, dan geldt het daadwerkelijke gerealiseerde bedrag als 100% gerealiseerd nieuw doelbedrag en keert CineCrowd de donaties uit aan de Projecthouder.

4.8 Als het doelbedrag 5 dagen na het sturen van het aangepaste projectplan voor minder dan 80% gerealiseerd is, dan kan de Donateur de Donatie laten terugstorten of deze aan een ander Project doneren. In dat laatste geval zal CineCrowd zich tot het uiterste inspannen dat de Donatie aan de Donateur wordt teruggestort.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN CineCrowd SITE

Artikel 5. Dienstverlening en aansprakelijkheid CineCrowd

5.1 CineCrowd reguleert de communicatie tussen projecthouder(s) en donateur(s) niet inhoudelijk. CineCrowd heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de (verschillende onderdelen van de) tussen projecthouder en donateur over en weer uit hoofde van de overeenkomst bestaande rechten en verplichtingen.

5.2 projecthouder, donateur of andere gebruikers van de SITE zullen CineCrowd vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen en tussen voornoemde partijen en CineCrowd uit hoofde van enige overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.

5.3 In geen geval is CineCrowd aansprakelijk voor de manier waarop projecthouders, donateurs of anderen gebruik maken van de door CineCrowd geleverde diensten en/of apparatuur en aanverwante voorzieningen. Met name zullen projecthouders, donateurs of anderen CineCrowd vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van de bestanden, gegevens en/of materialen die CineCrowd op haar website beschikbaar stelt.

5.4 CineCrowd is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar dienst of apparatuur, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van CineCrowd.

5.5 Indien CineCrowd als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten.

5.6 CineCrowd is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening in het kader van CineCrowd te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens CineCrowd ontstaat.

5.7 CineCrowd garandeert niet dat de dienst van CineCrowd te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

5.8 In aanvulling op de andere (rechts-)middelen die CineCrowd ten dienst staan, is CineCrowd gerechtigd om de activiteiten, verricht door de projecthouder of de donateur, in verband met CineCrowd te beperken, de account tijdelijk of blijvend stop te zetten en /of te verwijderen en/of verwijderd te houden, de bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, de gebruikers van de SITE op de hoogte stellen van de activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan en te weigeren om diensten aan de projecthouder of aan de donateur of aan andere gebruikers van de SITE te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de SITE:

- handelt(handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of in strijd met deze Bijzondere bepalingen;

- CineCrowd niet in staat is om enige gegevens die de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de SITE aan CineCrowd verstrekt, te verifiëren of te identificeren;

- CineCrowd van mening is dat de handelingen van de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de SITE schade of aansprakelijkheid aan zichzelf of aan andere gebruikers of aan CineCrowd kan toebrengen. CineCrowd zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

 

Artikel 6. Links en privacybeleid

6.1 Het is mogelijk dat de SITE verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevat naar websites van derden. CineCrowd heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. CineCrowd is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.

6.2 CineCrowd verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon en CineCrowd gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Verklaring.

 

Artikel 7. Overige bepalingen; toepasselijk recht

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN CineCrowd – projecthouder

Artikel 1. Account

1.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst(en) van CineCrowd, dient de projecthouder een eigen account aan te maken op de wijze zoals beschreven op de CineCrowd SITE.

1.2 De inschrijfkosten voor een door CineCrowd goedgekeurd project bedraagt eenmalig en niet terugvorderbaar € 75,- excl. BTW, ingaande per 1 september 2015.

1.3 De projecthouder is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.

1.4 De projecthouder staat er jegens CineCrowd voor in dat de informatie die de projecthouder aan CineCrowd verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens van de projecthouder zoals de naam en het e-mailadres.

1.5 De projecthouder is er zelf verantwoordelijk voor het wachtwoord van de eigen account geheim te houden voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot CineCrowd met behulp van de eigen account.

1.6 De projecthouder is zelf aansprakelijk voor alles wat gebeurt doordat anderen de account van de projecthouder gebruiken, met of zonder toestemming of wetenschap van de projecthouder in de periode voorafgaand aan het moment dat de projecthouder CineCrowd op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik. Ook is de projecthouder verantwoordelijk om alle inkomsten via CineCrowd, indien nodig, bij de belastingdienst voor te leggen en volgens de gebruikelijke wetgeving te verwerken.

1.7 10% van alle donaties aan een Project zullen ten goede komen aan stichting CineCrowd, ten behoeve van de continuïteit en doelstellingen zoals beschreven staan in de doelstelling van de Stichting. 

1.8 het contract zoals opgenomen in de appendix van de Algemene Voorwaarden wordt, in alle redelijkheid, als basis gebruikt als overeenkomst tussen de PROJECTHOUDER en CINECROWD. Indien er separate afspraken zijn gemaakt zullen die prevaleren boven de appendix vermelde tekst. 

 

Artikel 2. Aanmelden PROJECT

2.1 Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen een project voorstellen bij CineCrowd.

2.2 De projecthouder is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.

2.3 De projecthouder dient een bankrekening in Nederland te hebben.

2.4 Het bestuur van CineCrowd bepaalt of een project op de SITE wordt geplaatst.

2.5 CineCrowd fungeert als redacteur en filter en laat zich onder andere leiden door:

a. de kwaliteit van eerdere projecten van de filmmakers.

b. de mate waarin een project aan de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere bepalingen voldoet;

c. de mate waarin een Projecthouder op dat moment en/of in het verleden aan haar verplichtingen uit hoofde van de plaatsingsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden en Bijzondere bepalingen voldoet/heeft voldaan;

d. de kwaliteit en haalbaarheid van de aangeleverde content (trailer, foto's, updates), scenario en voorgestelde crew. 

 

Artikel 3. Looptijd en inhoud PROJECT

3.1 Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden, inclusief voorlichtingsactiviteiten, fondsenwerving en projectuitvoering, welke looptijd aanvangt op de dag dat het project op CineCrowd geplaatst wordt.

3.2 Het project heeft, tenzij schriftelijk anders met een van de partners overeengekomen, maximaal zes (6) maanden de tijd om financiering via de SITE te realiseren, welke looptijd aanvangt op de dag dat het project op CineCrowd geplaatst wordt.

3.3 CineCrowd is een platform voor filmprojecten. Waarbij een project is gedefinieerd als een unieke opgave, begrensd in tijd en middelen en afgesloten met een projectresultaat. CineCrowd is geen platform om algemene exploitatiekosten van organisaties te bekostigen. De gevraagde steun dient dus betrekking te hebben op kosten die direct aan de uitvoering van een project zijn verbonden.

3.4 Wanneer CineCrowd van mening is dat het project in strijd is met de hier genoemde voorwaarden behoudt CineCrowd, al dan niet in overleg met de betrokken partner(s), zich het recht om het project niet te plaatsen of van de website te verwijderen en verwijderd te houden. CineCrowd stelt de projecthouder per e-mail van haar beslissing op de hoogte met opgaaf van reden. Het besluit van CineCrowd is onherroepelijk.

 

Artikel 4. Verantwoordelijkheden projecthouder ten aanzien van het project

4.1 De projecthouder is verantwoordelijk voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en follow-up van het project.

4.2 De projecthouder houdt de donateur(s) via de CineCrowd SITE op de hoogte van de voortgang van het project, in ieder geval als volgt:

a. op de hoogte houden van de vorderingen van het project: de projecthouder houdt bij de uitvoering van haar project de aan haar donerende donateur(s) maandelijks op de hoogte van de vorderingen van het project, door middel van het plaatsen van (bijvoorbeeld) tekst, foto’s en filmpjes op de PROJECTPAGINA van de CineCrowd SITE.

b. vragen van donateur(s) beantwoorden: de projecthouder dient, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen van donateur(s).

c. vermelden nieuwe projectontwikkelingen: de projecthouder vermeldt nieuwe projectontwikkelingen zo spoedig mogelijk op de PROJECTPAGINA van de CineCrowd SITE.

4.3 de projecthouder plaatst (als hij/zij een website heeft) een link of banner van CineCrowd op zijn/haar website.

4.4 indien de verantwoordelijkheden van bovenstaande projecthouder niet naar tevredenheid van CineCrowd plaatsvinden behoud deze het recht voor om het Project van de SITE te verwijderen, niet te plaatsen op de SITE en verwijderd te houden.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN CineCrowd – donateur

Artikel 1. Account

1.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst(en) van CineCrowd, dient de donateur een eigen account aan te maken op de wijze zoals beschreven op de CineCrowd SITE.

1.2 De donateur is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.

1.3 De donateur mag op elk gewenst moment zijn/haar account beëindigen.

1.4 De donateur staat er jegens CineCrowd voor in dat de informatie die de donateur aan CineCrowd verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens van de donateur zoals de naam en het e-mailadres.

1.5 De donateur is er zelf verantwoordelijk voor het wachtwoord van de eigen account geheim te houden voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot CineCrowd met behulp van de eigen account.

1.6 De donateur is zelf aansprakelijk voor alles wat gebeurt doordat anderen de account van de donateur gebruiken, met of zonder toestemming of wetenschap van de donateur in de periode voorafgaand aan het moment dat de donateur CineCrowd op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

1.7 Tot 10% van de donaties aan een project zullen worden gebruikt voor operationele kosten van de stichting, fondsenwerving en overige kosten en investeringen om de duurzaamheid van de stichting CineCrowd te garanderen.

1.8 Indien een Project niet wordt gerealiseerd dan kan de donateur een ander Project naar zijn of haar voorkeur selecteren of de donatie terug ontvangen minus administratiekosten.

 

Artikel 2. Toegang en content

2.1 Onder toepassing van de Algemene Voorwaarden en Bijzondere bepalingen CineCrowd – donateur, behoudt de donateur in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan de donateurtoebehoren met betrekking tot de bestanden die door de donateurvia CineCrowd ter beschikking worden gesteld.

2.2. De donateur erkent en stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan CineCrowd (waarmee in deze bepalingen onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), de donateurautomatisch aan CineCrowd:

a. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om (i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van CineCrowd en (ii) de bestanden, de gegevens en/of materialen te gebruiken en te verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken te verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van CineCrowd;

b. het recht om enige door de donateur ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van CineCrowd en van de dienst van CineCrowd, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat CineCrowd op welke wijze dan ook aansprakelijk jegens de donateur of jegens een derde.

2.3 De activiteiten die de donateur verricht in het kader van CineCrowd mogen niet (i) op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn, (ii) inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, (iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving, (iv) virussen bevatten, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kan beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen.

2.4 De donateur staat er jegens CineCrowd voor in dat hij/zij bevoegd is om gebruik te maken van de (diensten van) CineCrowd en te handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en met deze Bijzondere bepalingen. Daarnaast staat de donateur er voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en van deze Bijzondere bepalingen zal nakomen en dat hij/zij zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van CineCrowd.

2.5 Hierna volgt een (niet-uitputtende) opsomming van content die de donateur in ieder geval niet ter beschikking mag stellen op CineCrowd (waarbij een en ander ter uitsluitende beoordeling is van CineCrowd):

- content die discriminerend is wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;

- content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen;

- content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische website;

- content waarbij persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld;

- content waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;

- content waarbij kettingbrieven, junk-mail of spamming betrokken is;

- content waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale activiteiten;

- content waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming CineCrowd, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of pyramidespelen;

- content waarbij een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN projecthouder – donateur

Artikel 1. Verantwoordelijkheden projecthouder ten aanzien donateur

1.1 Projecthouder houdt donateur op de hoogte van ontwikkelingen in het project middels de updatesectie op de projectpagina.

1.2 Projecthouder zorgt ervoor dat, wanneer het project via CineCrowd succesvol is gefinancierd, donateur de afgesproken beloning krijgt binnen een drie maanden tijdstermijn, of, bij uitzondering, op een nader gespecifceerde datum. Het is een verplichting van de projecthouder tegenover de donateur om de beloning tijdig te veerschaffen, CineCrowd draagt geen verantwoordelijkheid in deze.

 

Privacy policy

CineCrowd respecteert en beschermt de privacy van onze gebruikers en neemt de benodigde stappen om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen. Deze Privacy Statement legt uit welk type informatie CineCrowd ontvangt en verzamelt wanneer de gebruiker de CineCrowd.nl Website en de Dienst gebruikt.

Omdat de Dienst onder meer is bedoeld voor gebruikers om informatie met derden te delen, is het van belang om aan te geven welke informatie we met derden delen en welke informatie de gebruiker zelf aan derden ter beschikking stelt via de Website. De gebruiker is verantwoordelijk voor de Content die u deelt via de website, als ook voor de informatie die de gebruiker zelf via de Website voor derden toegankelijk maakt. CineCrowd.nl
 verkoopt onder geen beding persoonsgegevens van haar gebruikers aan derden. De informatie die we verzamelen, zoals in het onderstaande beschreven, wordt enkel gebruikt om het gebruik van de Dienst en de Website door de gebruiker mogelijk te maken. Ondanks het beleid geen persoonsgegevens van gebruikers aan derden te verkopen of voor andere doeleinden dan het gebruik van de Dienst en de Website mogelijk te maken, moeten gebruikers zich realiseren dat de informatie die zij zelf delen op de Website door derden kan worden ontdekt en gebruikt zonder dat CineCrowd.nl daarbij betrokken is, waaronder ook (maar niet uitsluitend) zogenaamde search engine crawlers, bots en andere instrumenten. Bij het delen van informatie moeten gebruikers altijd het voorgaande in overweging nemen.

 

De door ons verzamelde informatie:

Informatie die gebruikers aanleveren

Wanneer de gebruiker een CineCrowd.nl account aanmaken, vragen wij bepaalde persoonlijk informatie zoals naam, adres en woonplaats gegevens en e-mailadres. De gebruiker wordt verzocht een wachtwoord voor de CineCrowd.nl account aan te maken.

 

Posts

De inhoud van de door de gebruiker op de Website geplaatste Content, waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s en audio(visuele) bestanden, wordt opgeslagen en bewaard op onze servers zodat deze informatie op de Website kan worden geplaatst en de Dienst kan worden verleend. De door u geplaatste Content wordt verbonden aan uw gebruikers account.

 

Gebruikerscommunicatie

Wanneer de gebruiker e-mails of andere berichten naar CineCrowd.nl stuurt, mogen we deze communicatie bewaren zodat uw mededelingen, verzoeken etc. kunnen worden verwerkt.

 

Niet persoonlijk informatie

Deze informatie wordt gewoonlijk beschikbaar gemaakt door web browsers en servers, zoals het gebruikte browser type, voorkeur instellingen voor taal, verwijzende websites en de datum en tijd van de toegang tot de website door de gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoek van de Website te monitoren.

 

Gebruik

We onderhouden en verwerken de persoonsgegevens van gebruikers zodat we de Dienst en Website toegankelijk kunnen maken voor gebruikers. Indien u berichten verstuurt via de CineCrowd.nl Dienst of Website wordt bepaalde persoonsgegevens in verband met het bericht geïdentificeerd. CineCrowd.nl gebruikt uw naam en e-mailadres om u op de hoogte te stellen van updates met betrekking tot bepaalde projecten, een en ander in overeenstemming met de instellingen die u heeft geselecteerd ten aanzien van het gebruik van de Website. CineCrowd.nl mag uw persoonsgegevens verwerken om:

* De gebruiker informatie te verzenden in verband met de CineCrowd.nl account of andere Diensten.

* Audits, onderzoek en analyse uit te voeren in verband met onderhoud en verbetering van de Diensten en de Website.

* De technische functionaliteit van de Website en de Dienst te controleren

* Het ontwikkelen van nieuwe Diensten.

 CineCrowd verwerkt persoonsgegevens via haar servers. Wanneer u zich buiten Nederland bevindt dient u ervan op de hoogte te zijn dat persoonsgegevens die u in de Dienst en Website heeft ingevoerd buiten de landsgrenzen zal worden gebracht. U stemt hierbij in met de overdracht van informatie. U garandeert dat u gerechtigd bent om deze informatie buiten uw landsgrenzen te brengen en in Nederland.

 

Het delen van informatie

CineCrowd.nl deelt uitsluitend persoonsgegevens van haar gebruikers met derden in de volgende gevallen:

- Indien we daartoe toestemming van de gebruiker hebben verkregen. Het delen van uw persoonsgegevens vereist altijd uw uitdrukkelijke instemming, eventueel door middel van een opt-in systeem.

 Indien wij in goede trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of het delen van deze informatie redelijkerwijs vereist is om
a) te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, regeling, juridische procedure of een afdwingbaar overheidsverzoek b) naleving van de gebruiksvoorwaarden te verzekeren, waaronder ook onderzoek naar de schending daarvan door de gebruiker c) problemen in verband met veiligheid, fraude of technische problemen te traceren, voorkomen of anderszins op te lossen of d) om de schending van rechten, eigendom of veiligheid van de Dienst, haar gebruikers of het publiek zoveel mogelijk te voorkomen, zoals vereist en toegestaan binnen de grenzen van de wet.

Indien CineCrowd.nl zal samengaan, opgaan of op enigerlei andere wijze zal fuseren met een andere organisatie, zullen we de gebruikers vooraf op de hoogte stellen dat enige persoonsgegevens in verband met de gebruikers account zal worden overgedragen aan een derde en wellicht een ander privacy beleid daarop van toepassing wordt.

 

Veiligheid van informatie

CineCrowd.nl neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om de gebruikers, de Website en de Dienst te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, publicatie of verwijdering van informatie. Hieronder wordt ook verstaan het intern evalueren van de praktijk en de veiligheidsmaatregelen in verband met het verzamelen, opslaan en verwerken van data, evenals het zorg dragen voor fysieke veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de systemen waarin persoonsgegevens wordt opgeslagen. De toegang tot persoonlijk informatie van gebruikers is beperkt tot werknemers van Stichting CineCrowd, door haar ingeschakelde contractspartijen of andere derden die van deze informatie kennis moeten nemen om de door CineCrowd.nl verleende Dienst te kunnen leveren, ontwikkelen of verbeteren. 

 

Integriteit

De door CineCrowd.nl verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt met het oog waarop het is verzameld en in overeenstemming met de Privacy Statement. CineCrowd.nl evalueert de verzameling, opslag en verwerking van persoonlijke data om zich ervan te verzekeren dat het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens enkel nodig is om de Dienst te verlenen en/of te verbeteren. We nemen alle redelijkerwijs vereiste maatregelen om te verzekeren dat de verwerkte persoonsgegevens juist, volledig en recent zijn, maar het voorgaande is afhankelijk van de juiste informatie voorziening door de gebruikers.

Gebruikers kunnen hun vragen en/of opmerkingen ten aanzien van deze Privacy Statement of de verwerking van persoonsgegevens per e-mail richten aan CineCrowd: info@CineCrowd.nl. CineCrowd.nl richt zich naar de regelingen die de daartoe aangewezen instanties hanteren ten aanzien van het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens.

De Privacy Statement mag van tijd tot tijd door CineCrowd.nl worden gewijzigd. CineCrowd.nl zal de hierbij aan u verleende rechten niet zonder uw toestemming kunnen beperken. De gewijzigde versie van de Privacy Statement zal worden geplaatst op de Website. Bij ingrijpende wijzigingen zal de gebruiker een uitdrukkelijke melding daarvan ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX - CONTRACT PROJECTHOUDER - CINECROWD

Onderstaand contract wordt, in alle redelijkheid, als basis gebruikt als overeenkomst tussen de PROJECTHOUDER en CINECROWD. Indien er separate afspraken zijn gemaakt zullen die prevaleren boven onderstaande tekst. 

 

CROWDFUNDING CONTRACT - CINECROWD

Stichting CineCrowd, gevestigd te Bremstraat 1-3, 1031 EK te Amsterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door In-Soo Radstake, hierna te noemen “CineCrowd”

 

en

 

Naam: PRODUCTIEBEDRIJF Adres: ADRES Woonplaats: WOONPLAATS, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door PRODUCENT, hierna te noemen “de producent”.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: PRODUCENT VERKLAART:

 

•      dat hij de benodigde toestemming heeft om de in deze beschikking genoemde verplichtingen aan te gaan; 

•      (dat hij een in Nederland en naar Nederlands recht gevestigde rechtspersoon is;)

•      dat hij de film, getiteld  TITEL  zal produceren; hierna te noemen “de film”.

•      dat de film zal worden geregisseerd door REGISSEUR,, hierna te noemen “de regisseur”

•      dat het scenario van de film is geschreven door SCENARIST (moet dan worden toegevoegd).

•      dat er op dit moment geen juridische procedures lopen, die de productie van deze film in de weg kunnen staan;

•      dat hij CineCrowd vrijwaart van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze film;

•      dat alle uitvoerende kunstenaars de benodigde toestemmingen hebben gegeven die op grond van de Wet op de Naburige Rechten zijn vereist;

•      dat hij niets zal doen of nalaten waardoor de rechten van CineCrowd zouden kunnen worden benadeeld.

•      Dat hij alle verplichtingen nakomt zoals deze zijn beschreven in de algemene voorwaarden van CineCrowd en dan met name richting de verplichtingen ten opzichte van de donateurs.

 

V O O R W A A R D E N

 

1. PROJECTOPZET

De (technische) specificaties van de film zijn opgenomen in bijlage 1 van deze overeenkomst.

 

2. PRODUKTIEKOSTEN EN FINANCIËLE BIJDRAGE 

2.1. De (geschatte) produktiekosten van de film aangevraagd via CineCrowd :  STREEFBEDRAG

Totale donaties gestort op de bankrekening van CineCrowd ten name van TITEL: TOTAAL OPGEHAALD BEDRAG

10% van de totale donaties (excl. 21% BTW) ten goede komen aan de stichting CineCrowd: CINECROWD FEE

Het totale bedrag dat via CineCrowd is opgehaald en ten goede komt van de film bedraagt:  TOTAAL OPGEHAALD BEDRAG – CINECROWD FEE

Deze bijdrage zal in twee fases worden overgemaakt, zie bijlage 2.

 

De producent verklaart:

dat hij zorg zal dragen voor het vertoninggereed maken van de film 
de toegekende bijdrage uitsluitend te zullen aanwenden ter dekking van de productiekosten van de film.
Dat hij de inschrijffee van € 75,- (excl. Btw) heeft voldaan aan Stichting CineCrowd.

 

2.2. De bijdrage van CineCrowd zal, op voorwaarde dat de producent aan zijn in deze beschikking gestelde verplichtingen heeft voldaan, in termijnen worden uitgekeerd zoals gespecificeerd in bijlage 2.

 

3. BETALINGSTERMIJNEN

 3.1. De uitbetalingen vanwege CineCrowd vinden plaats overeenkomstig artikel 2 lid 2.

•      De producent zal een gedegen administratie voeren ten behoeve van de film, waaruit blijkt welke gelden er zijn besteed en welke gelden zijn ontvangen en welke nog te ontvangen zijn.

•      De kosten van de film worden geadministreerd volgens een rekeningschema dat overeenstemt met de door CineCrowd besproken begroting.

•      De tweede uitbetaling vindt plaats mits aan alle voorwaarden in artikel 3 is voldaan.

 

3.2. Uiterlijk drie maanden na aanvang van de exploitatie van de film zal de producenteen productiekosten- en - bestedingenoverzicht (eindafrekening) van het via CineCrowd verzamelde bedrag aan CineCrowd overleggen.

 

3.3 Uiterlijk drie maanden na aanvang van de exploitatie van de film zal de producent twee DVD’s, een digitale prores – versie van de film en een digitale versie van de officiële filmposter toesturen.

 

3.4 De producent heeft alle tegenprestaties ingelost zoals deze staan vermeld in bijlage 3.

 

4. BEZOEK SET

4.1. De producent is gehouden een vertegenwoordiger van CineCrowd of een door CineCrowd aan te wijzen persoon op diens verzoek de opnamen of andere werkzaamheden aan de film bij te laten wonen.

 

5. TITELVERMELDING

5.1. Gezien de bijzondere aard van het project wordt de opmerking “mede mogelijk gemaakt door crowdfunding” en het logo van CineCrowd aan de aftiteling toegevoegd. Indien er in het geheel geen logo’s worden opgenomen in de aftiteling, dan volstaat de tekst met de toevoeging: “via cinecrowd.com”

 

5.2. De producent zal erop toezien dat de titelvermelding ook zal worden nageleefd door derden die de film in licentie exploiteren c.q. (doen) vertonen.

 

5.3. De producent zal voor de première minimaal 5 plaatsen beschikbaar stellen voor Bestuur, leden van de Adviescommissie en medewerkers van CineCrowd.

 

6. OVERDRACHT MATERIAAL AAN CINECROWD 

6.1. Binnen drie maanden na start van de exploitatie van de film zal de producent een DVD van de film aan CineCrowd worden overdragen.

 

6.2. De producent verleent CineCrowd  één jaar na uitbrengen van de film het recht om de film te vertonen in het kader van hun gebruikelijke activiteiten waaronder voor publiciteit en promotiedoeleinden. CineCrowd is verplicht de producent hiervan tijdig in kennis te stellen en bij (semi)openbare vertoningen vooraf toestemming te vragen aan de producent.  Binnen het eerste jaar na uitbrengen van de film mag CineCrowd de film alleen vertonen binnen een besloten situatie, zodat festivalselecties en of verkoopmogelijkheden niet in gevaar worden gebracht. Ook hiervoor wordt eerst toestemming gevraagd door CineCrowd aan de producent.

 

6.3. De producent verzekert dat de co-producenten en co-financiers de voorgaande bepalingen hebben geaccepteerd. De producent vrijwaart CineCrowd c.s. voor aanspraken van derden bij gebruik van de film als hiervoor bedoeld.

 

6.4. De producent verleent hierbij aan CineCrowd c.s. het recht om het publiciteitsmateriaal en foto's van de film vrij van rechten aan te wenden voor publiciteitsdoeleinden in het kader van de gebruikelijke activiteiten van CineCrowd c.s. Het vertoningsrecht omvat mede het recht het publiciteitsmateriaal te vertonen via digitale media. De producent vrijwaart CineCrowd c.s. van aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van dit materiaal.

  

7. OPSCHORTING VAN DE BESCHIKKING

CineCrowd kan de uitbetaling van de termijnen, conform bijlage 3 van deze beschikking, opschorten indien:

•      de productie, om welke reden ook, tijdelijk is komen stil te liggen;

•      indien bewezen is dat de producent onjuiste of onvolledige gegevens aan CineCrowd heeft verstrekt;

•      de producent zijn verplichtingen ingevolge deze beschikking niet nakomt.

 

8. INTREKKING VAN DE BIJDRAGE

8.1. Indien de producent, na het intreden van één of meerdere van de in artikel 7 genoemde omstandigheden, niet binnen door CineCrowd gestelde redelijke termijn aangeeft op welke wijze de productie zal worden voortgezet, is CineCrowd gerechtigd zijn financiële bijdrage in te trekken en de reeds betaalde voorschotten terug te vorderen.

 

8.2. CineCrowd kan zijn financiële bijdrage in ieder geval intrekken indien één van de volgende gevallen zich voordoet:

 •      aan de producent is surseance van betaling verleend;

•      de producent in staat van faillissement komt te verkeren;

•      de producent komt te overlijden;

•      de producent als rechtspersoon in liquidatie treedt;

•      de producent als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld;

•      de producent weigert of, behoudens overmacht, niet in staat is de productie voort te zetten of te voltooien;

 

8.3. CineCrowd dient de producent per aangetekende brief mede te delen dat het de financiële bijdrage heeft ingetrokken.

 

8.4. In het geval er sprake is van overmacht, en deze overmacht door CineCrowd wordt erkend, zal CineCrowd in overleg met de producent nieuwe voorwaarden vaststellen om alsnog de film te voltooien. De bewijslast in deze ligt bij de producent.

 

8.5. Onder overmacht wordt hier in ieder geval verstaan de gedwongen beëindiging van de productie van de film:

•      als gevolg van onvoorziene nationale en/of internationale politieke en/of economische spanningen;

 •      als gevolg van een nationale ramp of afkondiging van de noodtoestand;

 •      op bevel van enig wettelijk gezag.

 •      natuurgeweld waartegen de producent zich niet redelijkerwijs had kunnen weren.

 

8.6. CineCrowd behoudt, in gevallen als genoemd in lid 2 van dit artikel, het recht op terugvordering van de reeds betaalde termijnen.

 

9. BIJLAGEN

De aan deze beschikking gehechte bijlagen worden geacht deel uit te maken van deze beschikking.

 

10. WIJZIGINGEN

Wijzigingen in deze beschikking zijn pas dan van toepassing indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend aan deze beschikking zijn gehecht, met uitzondering van een (gedeeltelijke) intrekking van de bijdrage als bedoeld in artikel 8.1 en 8.2.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze beschikking is het Nederlands recht van toepassing.

De producent verklaart kennis te hebben genomen van de volledige tekst en bijlagen van deze beschikking en deze te aanvaarden.

 

Aldus in opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Amsterdam, DATUM VANDAAG

 

namens de Stichting CineCrowd,                                                                                    namens de producent,

 

In-Soo Radstake                                                                                                                                                  NAAM

Directeur                                                                                                                          PRODUCENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1

Specificaties van de film

1.TITEL

2.REGISSEUR

3.PRODUCENT

4.CATEGORIE

5.TAAL

 

BIJLAGE 2

Betaalschema

Totale som (totaal donaties via CineCrowd): TOTALE DONATIES

Verschuldigd aan CineCrowd (10% van totale som excl. 21% BTW): CINECROWD FEE               -

Totale som te ontvangen door de producent (eindsom): TOTALE DONATIES – CINECROWD FEE

eerste termijn: € FASE EEN(90% van de eindsom) bij ondertekening van deze beschikking en als de producent aan alle op dat moment relevante voorwaarden van de beschikking heeft voldaan.

tweede termijn: € FASE TWEE (10% van de eindsom) na aanvaarding van de film door CineCrowd en indien de producent aan alle voorwaarden van deze beschikking heeft voldaan.

Betaling geschiedt steeds na een schriftelijk verzoek hiertoe door de producent.

 

BIJLAGE 3

Tegenprestaties.

De volgende donateurs ontvangen tegenprestaties (rewards) zoals beschreven staat op de website van CineCrowd.nl.

 

LIJST VAN DONATEURS & HUN DONATIE